Commissiestandpunt voorstel invulling zoekgebieden zon en wind

Inleiding

We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leven aan de duurzaamheidsopgave waar we met z’n allen voor staan. Hierbij is het wel van essentieel belang dat de opgave realistisch is. Realistisch in de opgave zelf, de mogelijkheden in uitvoering en in fasering. Besluiten kunnen we alleen nemen op basis van volledige en juiste informatie. Draagvlak vanuit inwoners is noodzakelijk en een voorwaarde.

 

Gezien alle ontwikkelingen, onder andere op gebied van innovatie, maar ook door veranderende regelgeving is een actualisatie en herijking van de huidige plannen noodzakelijk. Actieve en echte participatie van inwoners is hierbij van groot belang, ofwel draakvlakpeiling. Helaas is onze motie met opdracht om te starten met deze actualisatie door de tegenstemmen van CDA, D66 en PVDA/GL op 3 juni jl. verworpen, 14 tegen en 13 raadsleden voor. De evaluatie zal nu pas in 2022 starten, een gemiste kans wat de VVD betreft.

 

Duurzaamheidsopgave

Het is een zeer complexe opgave waar we voor staan en wij vragen ons af of de opgave die er ligt voor iedere RES-regio en gemeente nou wel een reële opdracht is. De gedachtegang om direct omwonenden te laten meedenken over de oplossing is aardig bedacht maar in uitvoerbaarheid ingewikkeld. Dit naast de vraag of je de opgave wel op deze wijze zou moeten willen inrichten. De huidige aanpak resulteert in een totaal versnipperd geheel van “plukjes” windmolens en zonneweiden door het hele land heen en ook in onze eigen gemeente. Sowieso zijn wij van mening dat kernenergie, in ieder geval in de mix, de oplossing zou moeten zijn. Kernenergie geeft een minimale hoeveelheid afval met de huidige technieken, geeft bedrijfszekerheid, geen uitstoot en is veilig. Omdat dit niet iets is waar wij op lokaal niveau wat mee kunnen laten we het in deze visie voor wat het is.     

 

Proces zoekgebieden zon & wind

Dan de zoekgebieden en de beoogde inzet van zon & wind. Als VVD hebben wij onszelf gedwongen om zeer zorgvuldig om te gaan met meningsvorming. Niet op voorhand voor of tegen het voorstel of een onderdeel daarvan. We hebben ons buitengewoon verdiept in deze complexe materie en alles wat daarbij komt kijken. Veel informatie en rapporten gelezen, veel gesprekken gevoerd met inwoners, locaties bezocht, veel onlineavonden en webinars bezocht, veel afstemming gehad met andere VVD fracties, goed geluisterd naar de insprekers tijdens de inspraakavonden enz.

 

Wat opvalt is enerzijds de verharding in de discussie en anderzijds de hoeveelheid aan elkaar tegensprekende onderzoeken en rapporten. Er is nog (te) veel onduidelijk en hoewel de voorstander van het ene de ander beticht van “fakenews”, doet de andere dat andersom. De inspraakavonden voor inwoners laten zien dat de betrokkenheid bij dit onderwerp enorm is. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook inwoners die niet van zich hebben laten horen, dat de discussie gaande is kan echter niemand zijn ontgaan.

 

De gezondheidseffecten en de impact op flora en fauna zijn nog onduidelijk. Naast de zorg voor negatieve gezondheidseffecten, negatieve impact op flora en fauna is er ook zorg over de aantasting van ons mooie landschap als gevolg van zonnevelden en windmolens.

 

Eveneens is te concluderen dat de participatie in de aanloop naar dit voorstel onvoldoende, of in ieder geval niet met de juiste inzet en middelen heeft plaatsgevonden. Feitelijk is duidelijk dat het overgrote deel van de inwoners en partijen die hebben ingesproken zich in ieder geval tegen windmolens verzetten.  

 

VVD-standpunt

Wat voor ons als VVD vaststaat is dat we geen besluiten willen nemen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Ook besluiten die resulteren in onomkeerbare negatieve veranderingen van ons mooie en karakteristieke landschap en/of negatief kunnen zijn voor flora en fauna willen wij niet nemen.

 

Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken is de basis, daar moet op blijven worden ingezet maar daarmee zijn we er niet. Onze absolute voorkeur gaat naar zonnepanelen op daken, maar mogelijk ook boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Dit moet wat betreft de VVD ook meetellen bij de opgave die we hebben. Vervolgens kan er gekeken worden naar zonnevelden maar alleen met draagvlak, zoveel mogelijk geclusterd en zoveel mogelijk uit het zicht. Draagvlak, hoewel moeilijk te bepalen, is essentieel.

 

Voor windmolens in De Ronde Venen is wat de VVD betreft geen ruimte. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn de onduidelijkheden over de gezondheidseffecten, de veranderende omgeving en zichtlijnen (karakter) als gevolg van molens en het ontbreken van voldoende draagvlak.

 

Met dit standpunt realiseren wij ons dat de opgave voor opwekking door zon met de huidige inzichten groot is. Wij pleiten dan ook (nogmaals) voor actualisatie en herijking van de huidige plannen om te kunnen bepalen wat echt nodig is. Mooie initiatieven op gebied van opwekking door zonne-energie moeten worden omarmd zoals we die ook zien ontstaan in de dorpen waaronder bijvoorbeeld in Baambrugge.

 

Overige beslispunten

De beleidsnota zoals deze nu voorligt gaat uit van zon en wind op basis van de eerder vastgestelde ambities. Zoals eerder aangegeven zijn wij van mening dat die geactualiseerd moeten worden en dat voor windmolens om bovengenoemde redenen geen ruimte is.

 

Nu niet vaststellen mag niet betekenen dat er niet gestart kan worden met het vervolgproces rondom energieopwekking door zon. Dat kan en moet gewoon plaatsvinden en de beleidsnota kan dan met inachtneming van de uitkomsten van actualisatie en herijking t.z.t. opnieuw aangeboden worden.

 

De zoekgebieden kunnen wat de VVD betreft alleen voor zonnevelden worden vastgesteld, maar met de opmerking dat de zoekgebieden niet volgordelijk worden opengesteld. Als er goede initiatieven en mogelijkheden zijn in het ene gebied kunnen die schelen in een ander gebied. Het is van belang om gemeentebreed te kijken naar de beste locaties met zo veel mogelijk rendement en zo min mogelijk negatieve effecten. Een minimale eis voor opwek per gebied willen wij niet.

 

Een aantal voorliggende zoekgebieden dienen te worden aangepast zoals bijvoorbeeld aangegeven door het initiatief Baambrugge en de dorpsraad Loenersloot.

 

De uitgangspunten zullen wat de VVD betreft moeten worden aangepast naar opwekking van zonne-energie. Opgenomen dient te worden welke minimale financiële voordelen voor de inwoners in een gebied gerealiseerd moeten worden en dus op voorhand duidelijkheid voor ontwikkelaars.

 

Een budget voor een gebiedscoördinator van 40k en 80k. In basis zal dekking van dit benodigde budget moeten worden gevonden binnen de reeds toegekende budgetten op gebied personeel.