VVD-standpunt meningsvormende raad m.b.t. voorstel zoekgebieden zon en wind

Inleiding

VVD De Ronde Venen vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsopgave in onze gemeente. Dit wil je niet alleen niet opleggen maar met elkaar vormgeven. Inwoners, ondernemers, belangengroepen, gemeente etc. kunnen hierbij samenwerken.  Draagvlak is namelijk ontzettend belangrijk om plannen uit te voeren en plannen moeten ook verantwoord en realistisch zijn. Naar mening van de VVD kan je hier alleen op basis van volledige en juiste informatie over besluiten.

 

Het raadsvoorstel dat vanavond wordt behandeld gaat over de opwek van elektriciteit in zoekgebieden door zonnevelden en windturbines. Dit is ongeveer de helft van de totale energiebehoefte. De andere helft zal opgewekt moeten worden door innovatieve technieken en zonnepalen op daken.

 

Oriëntatie fractie 

De VVD heeft een zorgvuldig proces doorlopen om de juiste afwegingen te kunnen maken en een standpunt in te kunnen nemen. Allereerst zijn er veel gesprekken geweest met inwoners en belangengroepen, er zijn diverse bezoeken in de gemeente en aan projecten in het land afgelegd, er zijn heel veel brieven gelezen, appberichten en mails doorgenomen en er is aandachtig geluisterd naar alle inspraak die heeft plaatsgevonden. Op basis van het raadsvoorstel zijn er door de VVD zogenaamde technische vragen gesteld aan het college.

 

Na alles gehoord te hebben heeft de VVD-fractie zich in diverse sessies beraad op de voorliggende beslispunten en een voorlopige mening gevormd. Deze mening is in het debat tijdens de commissievergadering op 9 juni jl. ingebracht. De uitkomst van het debat heeft geresulteerd in standpunten en ideeën over de mogelijke vervolgstappen. Die standpunten en ideeën (de VVD-visie op de beslispunten) zijn verwerkt in amendementen en in een motie. Amendementen zijn wijzigingsvoorstellen op het raadsvoorstel en moties zijn opdrachten aan het college. Bij de opstelling is samengewerkt met de RVB en ook andere partijen als de Seniorenpartij, het CDA en CU/SGP hebben op voorhand steun toegezegd op bepaalde amendementen en de motie.

 

VVD-standpunten

Zoals in de inleiding aangegeven moet er aantoonbaar voldoende draagvlak zijn voor de geboden opties. Wat hiernaast voor de VVD vaststaat is dat ze geen besluiten willen nemen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de gezondheid en het welzijn van inwoners. Ook de mogelijk (negatieve) effecten op flora en fauna en (negatieve) verandering van het landschap zijn belangrijke elementen die in de overwegingen meegenomen zijn. Ideeën die op verschillende manieren zijn aangedragen zijn meegewogen.

 

Dit alles heeft geresulteerd in de volgende punten:

 

-        Voor de opwekking van elektriciteit door windturbines is geen ruimte in De Ronde Venen

o   Motivatie: onduidelijkheid over mogelijke negatieve gezondheidseffecten, onvoldoende draagvlak, onduidelijkheid effect flora en fauna, negatieve effecten op landschap (= ook draagvlak).

 

-        De zoekgebieden samenvoegen tot twee gebieden met onderliggende deelgebieden.  Voor beide gebieden zal een bepaalde gezamenlijke opwek behaald moeten worden.

o   Motivatie: door gebieden te clusteren krijgen dorpsinitiatieven de ruimte om te kijken naar een gewenste inrichting die op draagvlak kan rekenen. Hiermee wordt eveneens voorkomen dat er op voorhand een lappendeken van plukjes zonnevelden zal ontstaan.

 

-        Aanpassing beoogde opwek naar 170 TJ voor 1 DRV Noord-Oost en 480 TJ voor cluster 2 DRV Zuid West.

o   Motivatie: met de uitsluiting van opwekking door wind moet een aanpassing worden doorgevoerd om het karakter van de deelgebieden in de clusters te beschermen. De genoemde beoogde opwek betreft het streven om in 2040 energieneutraal te zijn. Vooralsnog is dit het uitgangspunt. Wat de VVD betreft zal actualisatie en herijking op een zo kort mogelijke termijn moeten plaatsvinden.   

 

-        Aanpassing RES bod 1.0 naar 254 TJ voor 2030.

o   Motivatie: dit betreft ongeveer 40% van de beoogde opwek van 2040. Wat de VVD betreft is dit realistisch om het ook behapbaar te houden, initiatieven tijd te geven en te werken aan draagvlak.

 

-        Dorpsinitiatieven moeten exclusief voorrang krijgen op commerciële partijen en individuele grondeigenaren.

o   Motivatie: dorpsinitiatieven zijn direct betrokken, hebben een gezamenlijke doelstelling en zorgen voor draagvlak. Dit in tegenstelling tot commerciële partijen en individuele eigenaren.

 

-        De mogelijkheden van lokale ondernemers op gebied van de duurzaamheidsopgave moeten expliciet worden meegenomen in de communicatie naar inwoners.

o   Motivatie: tot nu toe communiceert de gemeente naar inwoners uitsluitend over winstuitjewoning. Niet alle ondernemers zijn hierop aangesloten om verschillende redenen. Lokale ondernemers zijn van groot belang voor de gemeente, op gebied van werkgelegenheid maar ook voor ondersteuning en sponsering. Hun mogelijkheden moeten dan ook worden meegenomen.

 

Vervolg

Vanavond (30 juni) zal de meningsvormende raad over dit onderwerp plaatsvinden. Tijdens het debat zullen de verschillende fracties hun laatste zienswijze kenbaar maken en komen de amendementen en moties aan de orde. Er zijn er velen opgesteld door de verschillende fracties. Deels komt de intentie overeen en deels ook niet. De VVD heeft alle amendementen en moties kritisch bekeken en zal hun zienswijze tijdens de meningsvormende raad delen. Wat de VVD op voorhand opvalt is dat er partijen zijn die wijzigingen voorstellen die niet in de participatie zijn meegenomen. Denk hierbij aan het openstellen van gebieden voor opwek die in het voorstel uitgesloten zijn. Omdat dit niet is meegenomen in de participatie met inwoners en andere groepen is dat voor de VVD onbespreekbaar.

 

Na de meningsvormende raad kunnen eventueel nog wijzigingen of samenvoegingen van amendementen en moties plaatsvinden waarna op 5 juli de besluitnemende raadsvergadering zal plaatsvinden.