VVD blikt met een lach en een traan terug op de behandeling raadsvoorstel zoekgebieden Zon & Wind

Na een intensief traject heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het raadsvoorstel met betrekking tot de zogenaamde zoekgebieden zon en wind. Dit zijn gebieden waarbinnen gekeken kan gaan worden of en zo ja wat de mogelijkheden zijn om aan energie opwek te doen. Als VVD De Ronde Venen kijken we met een lach en een traan terug op de genomen besluiten. Bart Richter, fractievoorzitter: “Blij zijn we met het besluit om opwekking van elektriciteit door windturbines in alle gebieden uit te sluiten. Er is onvoldoende draagvlak, er is onduidelijkheid over gezondheidsrisico’s en over de effecten op flora en fauna. Dit is het juiste besluit”. Het amendement (wijzigingsvoorstel op het raadsvoorstel) van Ronde Venen Belang (RVB) en VVD is mede ingediend door de Seniorenpartij, het CDA en Lijst 8 kernen en met meerderheid van stemmen aangenomen.

 

Een aantal amendementen van D66 en CDA, D66 en CU/SGP om in bepaalde gebieden die in het voorstel uitgesloten zijn toch mogelijkheden te creëren voor opwek van zonne-energie hebben het niet gehaald. Dit is in onze ogen maar goed ook. Iets openstellen wat in het voorstel als uitgesloten opgenomen staat is in onze ogen het misleiden van inwoners en niet transparant. Een voorstel van CDA, PVDA/GL en D66 om de evaluatie van het spoorboekje (route naar een klimaatneutrale gemeente) met drie jaar uit te stellen heeft het ook niet gehaald. Vorige maand werd bij de behandeling van de kadernota een motie van ons om zo snel mogelijk te starten met de evaluatie en herijking met 14 tegen 13 stemmen verworpen. Evaluatie zal nu volgens het originele plan in 2022 plaatsvinden.

 

Ook hebben wij, geïnspireerd door de inbreng van dorpsinitiatieven en inwoners, een voorstel gedaan om de indeling van de zoekgebieden in twee gebieden te clusteren in plaats van 9 aparte deelgebieden. Het idee hierachter is ruimte geven aan initiatieven om tot invulling van de opgave te komen en onnodige “plukjes zonnevelden” te voorkomen. Dit voorstel is samen met RVB, de Seniorenpartij en het CDA ingediend en aangenomen. Om dorpsinitiatieven voorrang te geven op commerciële partijen is er een gezamenlijke motie (opdracht aan het college) door CDA, VVD, RVB, D66, PVDA/GL en de Seniorenpartij ingediend die unanieme steun kreeg.

 

Ons voorstel om het “RES bod” (bijdrage die de gemeente zal leveren aan de provincie om de duurzaamheidsopgave in te vullen) te verlagen naar maximaal 40% van de huidige ambities van 2040 en een maximum opwek voor 2030 te stellen heeft het niet gehaald. Ook ons voorstel om het budget voor een gebiedscoördinator uit de bestaande formatie en subsidiebudgetten te bekostigen in plaats van extra geld beschikbaar te stellen heeft geen steun van de meerderheid gekregen.

 

Een ander belangrijk onderwerp is het stimuleren van zonnepanelen op daken. De gemeente communiceert tot nu toe uitsluitend over de partij winstuitjewoning. Lokale ondernemers, die niet aangesloten zijn bij die partij, worden niet genoemd. Dit is naar onze mening onterecht! Lokale ondernemers zijn van groot belang voor de werkgelegenheid en allerlei ondersteuning in de dorpen.  Je moet de mogelijkheden van onze ondernemers in ieder geval meenemen in de communicatie. Inwoners kunnen vervolgens zelf een keuze maken. Een motie van ons hierover is met grote meerderheid aangenomen, alleen D66 en PVDA/GL konden zich hier niet in vinden.

 

Het doel van dit alles is natuurlijk het bijdragen aan de duurzaamheidsopgave die we met z’n allen in te vullen hebben. Dit blijft belangrijk maar wel op een verantwoorde, behapbare en realistisch manier. Ook in de toekomst blijven wij dit als VVD bewaken.