Wij pleiten voor een ambitieus woningbouwprogramma.

Wat gaan we doen?

De komende jaren moeten de acties vooral concreet en doelgericht zijn. We gaan het mogelijk maken om geschikte panden (bedrijven, winkels of overheidsgebouwen) die blijvend leeg staan te verbouwen tot appartementen. Ook willen we extra locaties voor woonboten mogelijk maken. Hiervoor is het nodig om actief met de provincie te lobbyen om buiten de rode contouren (huidige bouwgrenzen) te mogen bouwen. Ook moet er goed en tijdig in gesprek gegaan worden met omwonenden om mogelijkheden te bespreken. Het voorkomen van bezwaren kan de doorlooptijd enorm versnellen. Er moet steeds een goede afweging worden gemaakt tussen het algemeen belang van woningbouw en het particuliere belang van omwonenden. Beide kanten zijn belangrijk. Bij ontwikkelaars moet helder worden aangegeven binnen welke kaders ze mogen bouwen, zodat ze weten waar ze zich aan moeten houden. Nu treedt er in uitvoeringsprocessen te veel vertraging op. We willen hiernaast dat er een vitaliteitsplan wordt opgesteld voor die dorpen die dat nodig hebben in het kader van betaalbare woningen en een groene leefomgeving. Helemaal afgestemd op het karakter en de inwoners van dat dorp.

Waar gaan we bouwen?

De gemeente heeft zelf niet veel grond in eigendom meer. Het is dus belangrijk om mee te werken aan ontwikkelingen die in de gemeente spelen en die te versterken maar ook actief te zoeken naar mogelijkheden. De volgende opties zijn er op dit moment: de BON gronden in Abcoude, het VOBI-terrein en de Adelaar in Vinkeveen, het terrein voormalig Pothuizen in Amstelhoek, de driehoek tussen Wilnis en Mijdrecht, de Meijert en de omgeving Tuinderslaantje Mijdrecht. Naar de mening van de VVD moet er verder serieus gekeken worden of het gemeentehuis niet op een andere, meer centrale plaats ten opzichte van Abcoude en Baambrugge, betaalbaar! gevestigd kan worden om daarmee het Raadhuisplein het kloppende hart van Mijdrecht te maken door horeca en winkels beneden en appartementen boven in het bestaande gemeentehuis te realiseren.

Voor wie gaan we bouwen?

We willen bouwen voor starters, jonge mensen slaan immers hun vleugels uit en dat kan nu niet. En samenwonen met een partner al helemaal niet. We willen oplossingen en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden! En dus ook actief en daadkrachtig op zoek naar plekken voor bijvoorbeeld containerwoningen of tiny houses. De mogelijkheid is er om mobiele tiny houses door onze gemeente te laten "reizen". Ze zouden kunnen staan op parkeerterreinen waar plaats is, of op gronden die in de toekomst ontwikkeld gaan worden. Steeds voor een bepaalde tijd (1-3 jaar) op één plek en dan weer door naar de volgende locatie. Dat zou voor jongeren echt een eerste oplossing kunnen zijn. In goede afstemming met de woningbouwvereniging dient er een ambitieus meerjarenprogramma voor sociale woningbouw gerealiseerd te worden. Jonge gezinnen moeten kunnen doorgroeien van een huurwoning naar een betaalbare koopwoning. Daarnaast willen we bouwen voor senioren en ruimte bieden aan initiatieven van en voor senioren. We moeten actief meedenken naar de mogelijkheden die er zijn en alternatieve woonvormen voor senioren, zoals Kangeroewoningen initiëren. Als senioren door kunnen stromen dan komen er huizen beschikbaar voor gezinnen. Dit levert dus voor meer mensen een structurele oplossing op.

Met wie gaan we bouwen?

Met en voor inwoners! Collectieve initiatieven van inwoners moeten serieus en vanuit een constructieve basishouding beoordeeld en gefaciliteerd worden. Het fenomeen woningcoöperaties, niet te verwarren met woningcorporaties, wordt al in Duitsland toegepast en daar wonen inmiddels ruim 2 miljoen mensen in een dergelijke woonvorm. Het betreft een situatie dat bewoners samen werken en uiteindelijk wonen in een coöperatie, die eigenaar wordt van het gebouw en de bewoners in feite van zichzelf huren. De kosten blijven heirdoor laag, omdat er geen commerciële verhuurder is die voor een rendement gaat. En de woning mag ook niet met een dikke winst verkocht gaan worden. Het uitganspunt is de huur zo laag mogelijk te houden en de woning ook niet te verkopen. Maar ook een recent initiatief van een aantal senioren, die in eigen beheer appartementen willen bouwen voor vitale senioren, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kan inmiddels op steun van de VVD rekenen. Samenwerking met woningbouwvereniging Groenwest, die ambitieus sociale woningbouw realiseert en met commerciële bouwers, die het belang van sociale woningbouw onderkennen en in hun bouwprogramma tot uitdrukking brengen, is vanzelfsprekend van belang. Een liberaal woonbeleid waarbij de overheid inwoners in staat stelt in hun eigen woonbehoefte te voorzien is volgens ons als VVD één van de oplossingen voor de Nederlandse woningcrisis.

Hoe houden we het betaalbaar?

  • Bij commerciële bouwprojecten een minimale bouw van 30% sociale huurwoningen.
  • Bij commerciële bouwprojecten een lage huurgrens voor langere tijd overeenkomen.
  • Verkoopprijs beperkt houden, dus van te voren vastgelegd ook betaalbare koopwoningen.
  • Startersleningen zijn te verkrijgen tot max €200.000,-. Gezien de huidige (overspannen) woningmarkt zou dit mogelijk een verhoging noodzaken.
  • Woonvormen creëren en stimuleren die geen winstoogmerk hebben en die lage huren tot doel hebben.

Wie gaat het doen? VVD wethouder Woningbouw en Ruimtelijke Ordening!

De VVD is een partij die verantwoordelijkheid neemt. Een club die niet alleen praat maar ook doet. De VVD De Ronde Venen zal in de komende coalitieonderhandelingen krachtig inzetten op het verkrijgen van de portefeuille Ruimtelijke Ordening; Een VVD wethouder op Woningbouw!