VVD De Ronde Venen roept op tot zorgvuldig stikstofbeleid

De fractie van VVD De Ronde Venen heeft het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om de belangen van de agrariërs in De Ronde Venen ook in de overleggen op regionaal en provinciaal niveau te bewaken. Een belangrijke rol voor de uitvoering van de plannen lijkt straks bij de provincie te liggen maar dat kan wat de fractie betreft alleen in samenspraak en met echte betrokkenheid van agrariërs en de gemeente.

Ook heeft de fractie VVD De Ronde Venen een landelijke VVD motie ondertekend die oproept tot een ander stikstofbeleid. Die motie is tijdens de afgelopen landelijke VVD ledenvergadering aan de orde geweest. Tijdens de vergadering is er uitgebreid gesproken over het voorgenomen stikstofbeleid waarbij de meerderheid van de VVD leden hebben opgeroepen dit op een andere manier vorm te geven.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD De Ronde Venen geeft aan: “Landelijk lijkt de aanpak van de stikstofproblematiek zich voornamelijk te richten op het terugdringen van het aantal agrariërs. Onterecht naar onze mening. Al in ons verkiezingsprogramma hebben we juist aandacht gevraagd voor agrariërs, niet door terug te dringen maar door ruimte te geven om te innoveren en het gesprek aan te gaan”.

Met het ondertekenen van de landelijke motie geeft VVD De Ronde Venen aan dat er wat hen betreft beter en breder gekeken moet worden naar het stikstofbeleid. Hierbij wijzen zij onder andere op het belang van agrariërs voor voedselvoorziening, werkgelegenheid en ook voor het behoud van het karakter van het landschap. Het geven van ruimte aan agrariërs om te kunnen innoveren en te betrekken bij natuurontwikkelingen zorgt volgens de VVD voor een mogelijkheid tot gezonde bedrijfsvoering en vermindering van negatieve effecten zoals uitstoot.

Ook in het gesloten coalitieakkoord van Ronde Venen Belang, de VVD en D66 staat opgenomen dat agrariërs ruimte moeten krijgen voor innovatie en daar is de VVD fractie dan ook blij mee. Zij blijven de landelijke en regionale ontwikkelingen nauwgezet volgen.