College van burgemeester en wethouders "Aanpak N201 is te mager"

De VVD fractie is blij met de reactie van het college op de voorliggende plannen van de N201. Al jaren staat VVD De Ronde Venen voor echte oplossingen en tot een jaar geleden leek het erop dat er eindelijk een goed oplossing zou komen, namelijk de strekking van de bocht bij Mijdrecht, een fietstunnel bij de kruising met de N212 en de aanpak van de op- en afritten bij Vinkeveen. Helaas besloot het bestuur van de provincie de plannen weer opzij te leggen om er nog eens over te denken. Dat hebben ze gedaan met als resultaat een aantal (vooral goedkopere) oplossingen die niet dat resultaat zullen bereiken waar VVD De Ronde Venen voor staat. En ook in het gesloten coalitieakkoord staat helder beschreven waar de coalitiepartners RVB, D66 en VVD voor staan, strekken van de bocht en aanpak op- en afritten Vinkeveen. Het veiliger maken, zorgen voor doorstroming van verkeer, verbeteren van de leefbaarheid en creëren van mogelijkheden om het bedrijventerrein uit te breiden zijn hierbij belangrijke argumenten. Ook de VVD fractie van Uithoorn- de Kwakel heeft aangegeven vierkant achter de oproep van VVD De Ronde Venen te staan. Zij geven aan: "Als VVD Uithoorn & De Kwakel steunen wij dit initiatief van harte. Goede, veilige en snelle bereikbaarheid en mobiliteit in de regio, voor elk soort verkeer is ook voor onze inwoners en ondernemers belangrijk".

Het college van De Ronde Venen heeft onderstaand persbericht uitgegeven:

Zorgen over leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid

College vindt voorgestelde maatregelen provincie voor verbeteren N201 onvoldoende  

Het college van burgemeester en wethouders is niet tevreden met de maatregelen die de provincie Utrecht wil treffen om de veiligheid op en de leefbaarheid rond de N201 te verbeteren. In een brief aan het provinciebestuur vraagt het college zich af of de maatregelen voldoende zijn om de situatie te verbeteren. Volgens de gemeente kan en moet het anders. Het college vraagt de provincie om hier op korte termijn samen over na te denken en tot die tijd geen besluiten te nemen.

De N201 is een bron van grote zorg voor de gemeente. Op de weg hebben zich de afgelopen jaren teveel ongevallen voorgedaan waarvan een aantal met dodelijke afloop. Ook staat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van met name Vinkeveen en Mijdrecht onder druk. Zeker met de plannen om in de toekomst 4800 woningen te bouwen in de gemeente.

De provincie Utrecht heeft kort geleden een aantal maatregelen voorgesteld om veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Deze maatregelen zijn aanmerkelijk soberder dan de provincie eerder voorstelde. Zo is onder andere het strekken van de bocht bij Mijdrecht en de aanleg van meerdere ongelijkvloerse kruisingen, waar fietsers veilig de N201 kunnen oversteken, uit de plannen gehaald. Ook is niet duidelijk hoe leefbaarheid van Mijdrecht en Vinkeveen wordt verbeterd.

 

‘Geen duurzame verbetering’

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): ,,Het huidige maatregelenpakket is een zeer uitgeklede versie van eerder besproken plannen van de provincie. Als college hebben we hier grote zorgen over. Opvallend is dat het strekken van de bocht bij Mijdrecht is verdwenen. De provincie stelt nu voor de bocht slechts iets aan te passen, maar het is de vraag of de huidige file op Hofland daarmee verdwijnt. In onze ogen is dit geen duurzame verbetering. Ook maatregelen die een grote bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid zijn geschrapt, zoals de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen”.

 

Toekomstbestendige N201

In een brief aan Gedeputeerde Staten waarmee het college reageert op de provinciale plannen, stelt het college voor om samen op te trekken om de problemen rond de N201 op te pakken. En om oplossingen voor deze weg te combineren met groeiambities die de gemeente heeft op het gebied van woningbouw en het uitbreiden van het bedrijventerrein. Wethouder Vijselaar: ,,We zetten in op een toekomstbestendige N201, een weg die veilig is, die zorgt voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente en die de leefbaarheid niet aantast. Daarom willen we zo snel mogelijk met de provincie om tafel om te bespreken hoe we dat bereiken. Daarnaast dringen we aan om op korte termijn gezamenlijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid van de N201 verbeteren. Het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers moet drastisch naar beneden”.