Elke dag een beetje beter, onze kijk op de programmabegroting 2023

Voorzitter, “wat een verademing” dat is hoe wij als VVD in z’n algemeenheid aankijken tegen de voorliggende programmabegroting. Een mooie sluitende begroting met duidelijke herkenbaarheid vanuit het coalitieakkoord en daarmee ook vanuit onze prioriteiten zoals die opgenomen zijn in ons verkiezingsprogramma. Hiernaast een begroting met ruimte voor de opvang van tegenvallers en voor ontwikkelingen die nog op ons afkomen. Dat is naar de mening van de VVD zeer verstandig.

Wij zien de realistische ambitie om onze gemeente voor inwoners en ondernemers elke dag een beetje beter te maken. De VVD gebruikt een eenvoudige meetlat om de begroting te beoordelen; zijn het wettelijke taken? Die moeten en gaan we doen, zijn het ambities waar inwoners en ondernemers echt op zitten te wachten en is het in het algemene belang? gaan we doen, vermindert het regeldruk en geeft het minder beperkingen voor een ieder zonder overlast tot gevolg, gaan we doen, heeft iemand tijdelijk hulp nodig als maatwerk om vervolgens zelfstandig door te kunnen, gaan we doen.

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn. Nee helaas niet. Wij zien ook risico’s. De ene crisis na de andere crisis dient zich aan en de instabiliteit in de wereld maakt het inschatten van risico’s en ver vooruitkijken lastiger. Er is minder vertrouwen in de overheid als bewaker van het algemene belang en dat is zorgelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat wij in De Ronde Venen met elkaar kunnen bijdragen om dit vertrouwen weer te laten groeien. Het akkoord “In het hart” zal hier aan bijdragen maar vooral ook de wijze waarop we met elkaar omgaan en de samenleving erbij betrekken. De wijze waarop wij als raad in deze nieuwe raadsperiode van start zijn gegaan in samenwerking met het college, stemt wat de VVD betreft in ieder geval hoopvol. Het vraagt wel om waakzaamheid, we moeten onszelf bij alles de vraag blijven stellen of het algemene belang gediend wordt of niet en of we niet onnodig aan “landelijke” knoppen draaien. 

Waakzaam moeten we ook zijn bij samenwerkingen, we kunnen het niet alleen maar de democratische legitimiteit en dus de rol van de gemeenteraad moet in het oog worden gehouden.  Of het nu gaat om het veiligheidsberaad, een ondemocratisch overlegorgaan van 25 regiovoorzitters die in de coronacrisis maar ook in de asielcrisis toch wel een grote rol lijken te krijgen, gedeputeerde staten die op z’n zachtst gezegd onzalig makende plannetjes maakt om toch te willen kijken naar windturbines in gemeenten of een samenwerking met Recreatie Midden Nederland en Staatsbosbeheer waarbij we als individuele gemeente maar beperkt invloed lijken te hebben.

Terug naar de begroting. Op één concreet punt van de begroting zien wij graag een aanpassing en dat betreft de OZB niet woningen. Wij vinden het buitengewoon onverstandig om de laatste stap van de verhoging in 2023 volledig door te voeren. De heer den Haan heeft tijdens zijn inbreng in de commissie namens de verenigde ondernemers de huidige situatie van veel ondernemers nog eens toegelicht, dit bevestigd de noodzaak een aanpassing te doen. Samen met de RVB hebben wij een amendement opgesteld die mede door het CDA, Lef, Inwonerscollectief en de Seniorenpartij wordt ingediend.

Dan naar enkele specifieke punten uit de bestuurlijke vooruitblik die start met de kop “In het hart van de samenleving”. Met vervolgens het beschrijven van de ambitie een sterke overheid te zijn die luistert, communiceert en de samenleving betrekt en dat dit alleen lukt met betrokkenheid van alle partijen. 

Volledig voor, maar met de kritische noot dat dit niet een steeds grotere overheid betekent. Sterk en compact dus. Wij begrijpen als geen ander dat ambities en uitvoering capaciteit kost, maar efficiënt en effectief werken, goede mensen met passie voor onze samenleving zien te behouden en dus een goed en plezierig werkgever zijn is hierbij wat de VVD betreft het uitgangspunt. Wij verwachten een doorlopend kritische blik op de personele  invulling van het college en zullen dit zelf ook nauwlettend volgen.

Onder wonen zijn woningaanbod, dus bouwen, een goed onderhouden openbare ruimte, bereikbaarheid en verkeersveiligheid de juiste prioriteiten. Net zoals de aandacht voor preventie en problemen voorkomen die staan opgenomen onder samenleven. Wij gaan van eigen kracht en het bieden hulp en ondersteuning waar nodig.

Aandacht voor veiligheid en het werken aan een veilig De Ronde Venen is wat de VVD betreft de basis. Zonder veiligheid, geen prettige woon en werkomgeving. Wij kijken uit naar het opstellen van het nieuwe IVP en vervolgens de tweejaarlijkse rapportages waarbij we het college oproepen om tijdig aan de bel te trekken als er bijsturing noodzakelijk is. 

Ik kom tot een afronding, wij hebben er vertrouwen in en gaan graag met elkaar aan de slag voor De Ronde Venen! Elke dag een beetje beter!

Tot slot voorzitter, dank aan al degene die hebben bijgedragen aan de opstelling van de begroting en aan alle ondersteuners waaronder de bodes!