Algemene beschouwing kadernota 2024

De eerste echte kadernota van het nieuwe college en dat is er niet zomaar één. Op hoofdlijnen is het wat de VVD betreft een duidelijke, beknopte, ambitieuze maar realistische kadernota. Het coalitieakkoord is hier keurig in verwerkt en, en dat is uniek voor deze gemeente, een college-uitvoeringsprogramma (CUP) voor deze bestuursperiode. Dat is fantastisch voor het college en zorgt ervoor dat de ogen op de bal gericht blijven, fantastisch voor het ambtelijk apparaat dat weet waar ze aan toe zijn, en fantastisch voor ons als raad, omdat we hiermee onze drie rollen namelijk kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend, goed kunnen vervullen en kunnen plannen. En dan hebben de inwoners en ondernemers ook nog eens goed beeld, daar draait het om. Heb ik het al gezegd, fantastisch wat ons betreft. 

Hoe hebben wij als VVD gekeken naar de voorliggende kadernota:

  1. Staan de beloofde ambities erin en herkennen wij het coalitieakkoord met veel van onze punten? Check!
  2. Is het realistisch in de planning? Check!
  3. Is het financieel verantwoord? Check!
  4. Is het voldoende kaderstellend en controleerbaar voor de raad? Check!

Maar voor deze kadernota heeft dit college ook niet stilgezeten. Een groot aantal prioriteiten is in het afgelopen jaar al opgepakt en dat is goed om te zien. Prioriteit op veiligheid, waaronder de inzet van extra boa’s, prioriteit voor economie waaronder het geven aan meer ruimte voor ondernemers zoals met de winkeltijden en bedrijventerreinen, prioriteit voor mobiliteit waaronder de aanpak van wegen, fietspaden en het fantastische besluit de N201 aan te pakken en de bocht te strekken, prioriteit voor woningbouw en de vele projecten waar de schop al in de grond is gegaan en binnenkort nog gaat, en nog veel meer. 

Een nieuw college, een collegiaal samenwerkend college wat duidelijk z’n vruchten afwerpt en goed kan samenwerken met fracties en het ambtenarenapparaat. Het is goed om te zien dat de collegiale samenwerking er is. 

Terug naar de kadernota en het CUP, natuurlijk willen het liefst alles sneller en meteen klaar hebben, maar dat is niet realistisch en niet verantwoord. Deze kadernota, en het CUP geven duidelijkheid met een realistische planning.

Hebben we dan geen zorg of zaken waar we kritisch op zijn? Zeker wel! En dan gaat het in eerste instantie over de door het college ingeschatte benodigde extra capaciteit. We zien heel veel posten opgenomen waar extra formatie voor noodzakelijk is en dat baart zorgen. Het terugdraaien van ombuigingen die door een meerderheid gesteund werden, het terugkomen op zelfs extra taakstellingen op de organisatie. Is dat nou wijsheid? Als VVD zijn wij altijd kritisch op benodigde formatie. Steeds meer schrijvers en plannenbedenkers zonder uitvoering levert papier op en kost veel uren, maar er moet ook uitgevoerd worden. Er moet slim, efficiënt en effectief gewerkt worden en dat bereik je niet per se door steeds meer mensen aan te nemen. Daarmee lopen sowieso ook de kosten op die weer gedekt moeten worden, en u kunt raden wat dat mogelijk betekent. Wij hebben vanuit de commissiebehandeling de toezegging gekregen dat er een voorbereidende bijeenkomst m.b.t. de organisatie zal plaatsvinden voor de behandeling van de begroting. Dat is alvast fijn voor het beeld, maar hiernaast is het wat de VVD betreft ook noodzakelijk om onafhankelijk een benchmarkt uit te laten voeren.  Wij moeten als raad namelijk kunnen garanderen dat er slim, efficiënt en effectief gewerkt wordt in compacte, transparante en sterke organisatie! Wij dienen daarom een motie in om het college op te roepen de onafhankelijke benchmarkt voor de volgende kadernota uit te laten voeren, en blijven ondertussen zeer kritisch kijken naar de verdere voorgestelde invulling voor de begroting 2024.

Ons tweede zorgpunt zijn de financiën, op basis van de kadernota nog geen sluitende meerjarenbegroting. We zijn in afwachting van circulaires om te kijken hoe het verder uitpakt maar ook actuele ontwikkelingen, waaronder prijsontwikkelingen hebben invloed. Wij verwachten vanzelfsprekend een sluitende meerjarenbegroting maar alertheid is van groot belang. 

Tot slot een oproep aan ons als raad. Wij hopen op echte raadsbrede samenwerking en het gezamenlijk bewaken van rust en stabiliteit. Niet de waan van de dag en doorkruisen van de planning, natuurlijk tenzij acute prioriteiten zijn op basis van actualiteiten. Maar als uitgangspunt en in het belang van onze inwoners en ondernemers moeten we ruimte geven voor de uitvoering en met elkaar te zorgen voor behoorlijk bestuur met goed te volgen en hopelijk ook nuttige en leuke behandeling van onderwerpen in onze vergaderingen.