Verkiezingsprogramma 2018-2022

Prachtige dorpen in de mooie Ronde Venen

We wonen en werken in de prachtig gelegen dorpen, Vinkeveen, Waverveen, Abcoude, Baambrugge, Mijdrecht, Amstelhoek, Wilnis en De Hoef. Omringd door diverse soorten natuur van de Vinkeveense Plassen, de Botshol, het Groene Hart met veel mogelijkheden tot recreëren. Daarnaast wonen we op een steenworp afstand van de grote steden Amsterdam, Utrecht en de luchthaven Schiphol. Dit geeft kansen voor economische groei met toenemende werkgelegenheid. Een mooi voorbeeld hiervan zijn lokale ondernemers die bedrijven opzetten om op de toenemende toeristische vraag in te spelen.

 

Er is veel lokale bedrijvigheid op de industrieterreinen, in de winkelcentra en op andere plekken zoals in het buitengebied. Economische bedrijvigheid levert banen op voor onze inwoners, dat houdt De Ronde Venen levendig. Voor het eerst sinds jaren worden er weer nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Meer inwoners is gunstig voor scholen, sportverenigingen en de middenstand, kortom, gunstig voor de toekomst van de dorpen waarvan we de eigenheid willen behouden en waarborgen. Rondom alle dorpen is er nog volop ruimte voor ondernemende agrariërs. Het prachtige beeld van koeien in de wei is niet weg te denken uit onze omgeving. De groeiende groep senioren die in De Ronde Venen woont, woont er mooi en rustig, vaak vlakbij goede voorzieningen. Voor de mensen die het nodig hebben is huisvesting met zorg voorhanden.

 

De VVD heeft de afgelopen periode, en met name in de laatste twee jaren waarin we onderdeel uitmaken van de coalitie, een belangrijke bijdrage geleverd aan:

·      solide financieel beleid;

·      de mogelijkheid voor winkeliers om op zondag open te zijn;

·      de realisatie van nieuwbouw;

·      planning van nieuwbouw en voorzieningen zoals het zwembad in Abcoude;

·      de beschikbaarheid van zorg voor wie dat nodig heeft;

·      het zo laag mogelijk houden van de woonlasten;

·      het aanpakken van achterstallig onderhoud van wegen.

 

Kortom: een prachtige gemeente om te wonen, te ondernemen en te leven! Er is al veel gerealiseerd en toch heeft de VVD-ideeën hoe het nog beter kan. De VVD wil blijven verbinden en bewegen en werken aan verdere verbetering van zorg, groen en veiligheid! Hierbij rekening houdend met de eigen mogelijkheden en gebruikmakend eigen initiatieven van eenieder!

 

In verbinding

De VVD is lokaal geworteld in De Ronde Venen en manifesteert zich maatschappelijk en is in verbinding met de inwoners en ondernemers. De VVD werkt lokaal, regionaal en landelijk, dat maakt de VVD krachtig. Oplossingen zijn vaak alleen mogelijk in samenwerking met anderen. Voor de VVD houdt samenwerking niet op bij onze gemeentegrenzen.

 

Het is gebleken dat inwoners meer woonplezier ervaren en ondernemingen beter draaien als zij alle mogelijke vrije (regel) ruimte krijgen en eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. De VVD blijft er aan werken dit mogelijk te maken. Wij doen dit als verbinder van de lokale samenleving door open en transparant te communiceren, bereikbaar te zijn, vrijheid te bieden waar het kan, ondersteuning te bieden waar het nodig is en door inwoners zichzelf te laten zijn in de gemeente. Alle inwoners en alle ondernemers van De Ronde Venen die willen meedenken en goede ideeën hebben zijn altijd welkom bij de VVD. De inwoners en ondernemingen staan bij ons altijd centraal.

Tegelijkertijd zullen wij als VVD stevig onze lokale verantwoordelijkheid nemen. Met respect en verantwoordelijkheid gaan wij in gesprek met inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen over hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen. De beste resultaten behalen wij door in optimale verbinding met elkaar te staan en onze kernwaarden uit te blijven dragen.

De – democratische – Ronde Venen

o   We zijn actief in dialoog met inwoners en ondernemers

o   Naast een coalitieakkoord willen wij ook een aantal onderwerpen raadsbreed afspreken en ook onderwerpen ‘openhouden’ voor een brede dialoog binnen politiek en samenleving.


In beweging

De wereld om ons heen verandert voortdurend. De VVD DRV volgt deze lokale en landelijke ontwikkelingen nauwlettend om goed te kunnen anticiperen.

De samenleving en de manier van omgang met elkaar is sterk in beweging. De landelijke VVD heeft ervoor gezorgd dat veel beleid, in plaats van landelijk, nu lokaal kan worden gemaakt. Wij willen dit beleid graag maken samen met inbreng van inwoners, ondernemers en andere partijen. Deze vorm geeft ruimte aan lokale inspiratie en behoefte en zorgt voor een gezamenlijke ontwikkeling met draagvlak.

De gemeente De Ronde Venen ligt aan de rand van de provincie Utrecht. Wij zijn ons ervan bewust dat een groot deel van onze inwoners en ondernemers zich in het dagelijks leven en qua werk richten op de gemeentes ten noord-westen van De Ronde Venen. De ontwikkelingen aan onder meer de Amsterdamse Zuidas zullen wij proactief volgen vanwege de vele consequenties en kansen voor werkgelegenheid en recreatiebehoefte. De Ronde Venen is de waterrijke en groene tuin van Amsterdam.

De – alerte – Ronde Venen

o   We gaan actief de samenwerking met ‘onze buren’ in Noord-Holland aan.

o   Nieuwe ontwikkelingen volgen we en we spelen daar snel op in.

 

De – bereikbare – Ronde Venen

o   Een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Mijdrecht door betere doorstroming op de N201. Vanuit de Provincie wordt de gehele N201 onderzocht. Een oplossing voor het verkeersknelpunt t.g.v. de brug bij Loenersloot zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. In 1e instantie richten wij ons op het oplossen van knelpunten binnen de gemeentegrenzen zoals de bocht bij Hofland. We gaan de mogelijkheid onderzoeken om een wisselstrook tussen de plassen te realiseren. We zetten ons in voor verbeteringen van de doorstroming van de N201 waardoor CO2-uitstoot afneemt. Doorrijden i.p.v. stilstaan, groene golf voor zover mogelijk. 

o   We gaan inzetten op het verbeteren van het niveau van het openbaar vervoer, de aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gedaan hebben niet het gewenste effect bereikt. Daarnaast moet het openbaar vervoer in de uitgaansnachten worden verbeterd.

o   De fietspaden worden steeds drukker, we gaan onderzoeken of er extra ruimte moet komen voor meer doorgaande fietsverbindingen. Dit draagt ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

o   Rotondes hebben door bestaande regelgeving verschillende voorrangsregels. We zetten in op eenheid van regelgeving om de verkeersveiligheid te vergroten.


Zorg en economie

De (gezondheids-) zorg beslaat bijna 20% van onze economie. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de thuis- en jeugdzorg. Goede zorg is een van de belangrijkste aspecten die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven. Daar wordt veel geld voor uitgetrokken en de VVD DRV wil borgen dat dit geld zo goed mogelijk wordt besteed aan de inwoners die deze zorg nodig hebben. Daarnaast is (gezondheids-) zorg een economische factor van belang. Een bedrijfstak waarvoor de VVD De Ronde Venen graag een aantrekkelijk vestigingsklimaat wil bieden om hiermee werkgelegenheid te scheppen.

 

Economische groei draagt bij aan het welzijn van de samenleving. De VVD ziet het gevestigde MKB als de motor van onze lokale economie. Nieuwe werkgelegenheid wordt geboden en stelt inwoners in staat een baan te vinden en hun financiële positie te verbeteren of de in de crisis ontstane schulden af te lossen. Een verhoging van het bestedingspatroon leidt tot verruiming van uitgaven op het gebied van sport, zorg en ontspanning. Het besef moet worden uitgedragen dat inwoners door middel van hun aankoopgedrag de plaatselijke middenstand levensvatbaar houden. De gemeente dient hierin faciliterend, initiërend en weinig beperkend op te treden.

 

De - inwoners - van De Ronde Venen

o   Voor iedereen is het belangrijk om een goede en geschikte woning te hebben, met name de groeiende groep senioren en ook jongeren hebben moeite om geschikte woningen te vinden. Bij woningbouw zullen we nog meer rekening houden met de bouw van senioren­woningen waardoor er ook meer doorstroming zal zijn vanuit gezins­woningen. Ook zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan starterswoningen.

o   Met de Provincie zal besproken worden of er ruimte is om de rode contour voor woningbouw op te rekken, in gebieden waar het kan en waar vanuit de bevolking draagvlak is.

o   In beweging komen en blijven is van belang om gezond en vitaal te zijn op elke leeftijd. We willen hieraan een bijdrage leveren door goede sportverenigingen te faciliteren en een openbare ruimte te creëren die uitnodigt om te bewegen.

o   Wij ondersteunen mantelzorgers en andere vrijwilligers, zij zijn onmisbaar voor de ouderenzorg.

o   Vooral voor de jeugd tot ca. 18 jaar moet er genoeg te doen zijn op sportief en cultureel gebied, we zullen ondernemers met plannen actief faciliteren. Vooral een bioscoop zou een goede aanvulling kunnen zijn. Voor de groep daarboven is het belangrijk dat ze na het uitgaan veilig thuis kunnen komen met OV in de nacht op vrijdag en zaterdag

o   We vinden het niet erg als de jongeren tijdens hun studie/begin van hun carrière uitvliegen. Wel vinden we het belangrijk dat ze daarna weer terug (kunnen) komen en dat daar dan ook geschikte starters- en gezinswoningen voor zijn.

o   Wij zorgen ervoor dat de woonlasten voor inwoners stabiel blijven.

o   We zorgen voor een gezonde financiële huishouding van de gemeente.

 

De - ondernemende - Ronde Venen

o   Wij gaan zorgen voor meer ruimte voor de ondernemers door ook op het gemeentehuis meer ondernemend te denken en door meer initiatieven te steunen.

o   We gaan actief aan de slag met het natte bedrijventerrein Blue Port, dit plan dient nu voortgang te krijgen.

o   Voor ondernemers is het soms heel lastig om door alle regels en procedures heen te kunnen komen, om dit makkelijker te maken willen we een startersloket voor ondernemers opzetten.

o   We geven ruimte aan ondernemers om de centra van Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude nog aantrekkelijker te maken voor horeca en winkeliers. We heroverwegen het gebruik van het gemeentehuis.

 

De - goed opgeleide - Ronde Venen

o   Het belang van scholen is natuurlijk volstrekt duidelijk voor een goede toekomst van onze kinderen. Waar dat in de mogelijkheden ligt willen we hierbij ondersteunen.

o   Voor iedereen, dus ook voor nieuwkomers, is het van groot belang om de Nederlandse taal goed te beheersen. Wij ondersteunen vrijwilligerswerk rond taalonderwijs.

o   Vanaf 2020 is techniek een verplicht vak op de basisschool. In de samenwerkingsagenda onderwijs zal dit een plaats krijgen om ook de verbinding met mbo en hbo te leggen. Wij betrekken hier ook graag TechNet bij. Zij zorgen voor verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs.

o   Het is belangrijk dat kinderen al vroeg leren over het belang van een duurzame omgeving en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. Het NME kan hierbij een goede rol vervullen.


Groen en milieu

Aandacht voor een gezonde groene omgeving en verbetering van het klimaat vinden we als VVD belangrijk. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan het verdrag van Parijs. Daarnaast leent onze omgeving zich uitstekend voor recreatie. Wij zullen ook aandacht houden voor de effecten van het wonen vlak bij grote steden.

 

 

 

De - natuurlijke - Ronde Venen

o   Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons klimaat en de omgeving. Ook wij hebben een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2-uitstoot en aan duurzame energie. Wel op eigen initiatief en zonder betutteling van inwoners en ondernemers.

o   Wij faciliteren en stimuleren initiatieven op het gebied van duurzaamheid, onder andere door informatie te verstrekken over mogelijkheden. Elementen daarin: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken; dus sterk inzetten op isolatie van woningen en andere gebouwen; kijken hoe gas vervangen kan worden; in kaart brengen of er potentie is voor geothermie.

o   Wij willen de mogelijkheden van gemeentelijke- en overheidsgebouwen benutten voor zonne-energie.

o   Groen in de wijk draagt bij aan het welzijn en gezondheid van inwoners. Bij nieuwbouw zullen we van tevoren rekening houden met de invulling van de groene omgeving, vooral bij grote projecten zoals het Centrumplan Vinkeveen.

o   Het groene beeld van onze gemeente wordt door veel inwoners gewaardeerd. De afgelopen jaren is er te weinig aandacht besteed aan het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen waaronder de parken. Wij vinden het belangrijk om het onderhoud te verbeteren, bomen te kappen waar het moet, onkruid regelmatig te verwijderen en struiken en bomen te snoeien.

o   Wij zullen extra aandacht gaan geven aan de Vinkeveense Plassen om de kwaliteit van de flora en de fauna te behouden en waar nodig te verbeteren.

o   Bij infrastructurele wijzingen die ten koste gaan van natuur zal bij ontwikkeling direct gekeken moeten worden naar compensatie mogelijkheden.

 

De - recreatieve - Ronde Venen

o   Onze omgeving nodigt uit om te fietsen, te wandelen, te varen en zo lekker te genieten van de natuur. We willen routes en paden uitbreiden, verbeteren en op elkaar aansluiten. Zodat we nog meer kunnen genieten van de mooie natuur in onze omgeving.

o   In de openbare ruimte zullen we meer gelegenheid geven om te sporten, onder andere door het plaatsen van meer sport- en speeltoestellen in parken.

o   Ook hebben we oog voor het culturele erfgoed en culturele activiteiten en vinden het belangrijk dat dit blijvend ondersteund wordt.

 

De – ingeklemde – Ronde Venen

o   Het effect van dicht bij Schiphol wonen is (toenemende) geluidsoverlast. Het is belangrijk om hier alert op te blijven en onze belangen te blijven verdedigen. Ook de recreatieve helikopter­vluchten moeten binnen de perken blijven in verband met de geluidsoverlast.

o   Het effect van vlak bij Amsterdam en Utrecht liggen is de drukte op onze lokale wegen als de snelwegen en provinciale wegen vol staan. Voor een prettige leefomgeving is het belangrijk om hier aandacht voor te houden.


Veilig

Alle inwoners, ondernemers en bezoekers moeten veilig kunnen wonen, ondernemen en verblijven in De Ronde Venen. Dit ongeacht sekse, seksuele geaardheid, afkomst, kleur of geloofsovertuiging. Wij zetten ons hier volop voor in.  

 

De – veilige – Ronde Venen

o   We willen dat onze inwoners makkelijker contact kunnen krijgen via officiële wegen met de wijkagent. De Ronde Venen is een uitgestrekt gebied en dat heeft een negatieve invloed op de responstijd van de hulpdiensten en de politie. We willen meer mankracht om die responstijd te verkorten en de veiligheid te vergroten. Daarmee moet een vuist gemaakt worden tegen de aanhoudende auto- en woninginbraken. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we burgerinitiatieven op het gebied van buurtpreventie.

o   Wij zien toe op blijvende goede brandweerzorg en overige crisisbeheersing vanuit de Veiligheidsregio. Voorlichting over (brand) veiligheid op scholen en voor inwoners is belangrijk.

o   We hebben aandacht voor veiligheid bij het (her)ontwerpen van wijken en gebieden maar zullen ook bestaande situaties onder de loep nemen met het oog op veiligheid. Bijvoorbeeld door ontvluchtingsroutes via ‘achterpaden’ te beperken.

o   We ondervinden veel hinder en overlast van mensen die niet goed of te lang parkeren op plekken waar dat niet is toegestaan daarnaast wordt er vaak te hard gereden. Dit willen we tegengaan door meer in te zetten op controles.

o   Het verkeer en parkeren rondom scholen is een blijvend punt van zorg. We blijven mensen oproepen hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

o   We vinden het heel belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen, dit is echter geen taak voor de school maar voor de ouders. Indien nodig zijn er mogelijkheden om ouders (financieel) te ondersteunen.

 

De – digitale – Ronde Venen

o   Dienstverlening van de gemeente wordt steeds meer digitaal.

o   Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Onze inwoners en ondernemers moeten ervan op aan kunnen dat hun gegevens bij de gemeente in veilige handen zijn. Ook kunnen we meer voorlichting geven om ook de alertheid van inwoners en ondernemers te vergroten.

o   Snel internet is belangrijk voor de hele gemeente, waar nodig zullen we hier op inzetten.


Onze acht dorpen

Naast de thema’s die hierboven genoemd zijn, zijn er ook specifieke onderwerpen die per dorp spelen. Hier gaan wij actief mee aan de slag.

 

Abcoude

  • In Abcoude woon je in rust en ruimte en toch in de nabijheid van de stad, binnen 20 minuten ben je in het centrum van Amsterdam.
  • Het OV in de nacht op uitgangsavonden wordt gemist, je kunt wel naar Amsterdam maar je komt niet meer terug.
  • De ontwikkeling van het Fort moet voortgang krijgen, een combinatie van recreatie en werken zou het meest ideaal zijn op deze unieke locatie.
  • De aantrekkingskracht van de Hoogstraat moet terugkomen, initiatieven van ondernemers zullen we ondersteunen, zeker de ideeën die er zijn voor de betere horeca en de betere winkels.

Baambrugge    

  • Deze sterk verbonden gemeenschap zullen we ondersteunen om blijvend een leefbaar dorp te zijn.

o   Baambrugge is een mooi, pittoreske plaats. We willen dit nog verder tot zijn recht laten komen door de ingang van het dorp te verfraaien, bijvoorbeeld met bloembakken. Ook moet hier de aandacht op het groenonderhoud niet uit het oog worden verloren.

Vinkeveen

  • Centrum Plan, kans voor Vinkeveen om zich voor lange tijd te ontwikkelen. Mogelijkheid om dichter bij de dorpskern te recreëren.

o   Voor ons zijn de Vinkeveense Plassen zeer waardevol als recreatiegebied en als natuurgebied. Wij willen graag het kenmerkende legakker-karakter duurzaam behouden. Om dit te realiseren zullen wij structurele samenwerking aangaan met eigenaren, natuurbeheer en recreatieondernemers.

o   Zwanenpark, ruimte om in het groen te ontspannen, te spelen en de honden uit te laten. De plannen die door buurtbewoners zijn gemaakt zullen we ondersteunen.

Mijdrecht

o   We geven ruimte aan ondernemers om het centrum nog aantrekkelijker te maken voor horeca en winkeliers. We heroverwegen het gebruik van het gemeentehuis. Bereikbaarheid en parkeren is van groot belang.

o   In de wijk Twistvlied zijn de afgelopen jaren twee scholen gesloten, In de wijk zijn nu weinig voorzieningen meer. In overleg met de inwoners van de wijk zal een nieuwe invulling voor de vrijkomende schoollocaties worden gezocht.

Waverveen       

  • In de komende jaren wordt het fietspad opgeknapt. We zullen onderzoeken of het fietspad verplaatst kan worden naar de overzijde ten voordele van de recreanten.

Wilnis      

  • Wij geven ondernemers de ruimte om met toekomstbestendige oplossingen te komen om het oude dorp levendig te houden met horeca, winkels en woningen.
  • De ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Maricken naar Wilnis wordt (te) laat gerealiseerd, wij zullen hier vaart achter zetten, in overleg met betrokkenen.

Amstelhoek

  • Ofschoon onderdeel van onze gemeente, dienen we op te komen voor onderwerpen die de georiënteerdheid op en met Uithoorn waarborgen. Het blijvend inzetten op het openhouden van de Irenebrug is een absolute noodzaak.

 

 

De Hoef

  • Voor De Hoef is het van belang dat de school en de sportverenigingen blijven bestaan. Hieraan zullen we bijdragen.
  • In de dorpsvisie van De Hoef worden ontwikkelingen voor woningbouw voorgesteld. Wij zullen dat zo veel als kan ondersteunen. De ontwikkeling van Blue Port kan hier een positieve bijdrage aan leveren doordat op vrijkomende gronden van gevestigde bedrijven huizen gebouwd kunnen worden.

 

 

 

Vastgesteld in ALV 23 oktober 2017